Doanh nhân Thế giới

"Vượt bão: Từ chiến lược đến hành động"

TS Dương Thu, Viện trưởng SLEADER cho rằng: Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động không ngừng và khó đoán định, doanh nghiệp muốn tồn tại qua mọi thách thức và “bão tố” thì vấn đề của khách hàng cần phải được ưu tiên giải quyết - là yếu tố trung tâm của bản đồ chiến lược kiểu mới.