Tài chính – Ngân hàng

One Capital Hospitality : Hoàn thành tái cơ cấu và kế hoạch phát triển cho giai đoạn 5 năm tiếp theo

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty hoặc “OCH”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 , thông qua nhiều nội dung quan trọng về định hướng kinh doanh cho đến năm 2029.