ổng Giám Đốc của Công ty bất động sản Thắng Lợi Tây Nguyên